Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejZadania gminy wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


1. Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach (druki te stanowią załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.10.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 240 poz. 2406) oraz zaświadczenia o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym jest ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.

2. Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego

 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

 • powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni lokalu o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

+ 30% = 45,5 m2

+ 50% = 52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

+ 30% = 52 m2

+ 50% = 60 m2

dla 3 osób

45 m2

+ 30% = 58,5 m2

+ 50% = 67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

+ 30% = 71,5 m2

+ 50% = 82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

+ 30% = 84,5 m2

+ 50% = 97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

+ 30% = 91,0 m2

+ 50% = 105 m2


Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.

 •  wysokość dochodu w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury tj. kwoty 1477,78 brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. kwoty 1055,56 zł brutto.

Od 1 marca 2014r. najniższa emerytura brutto wynosi:  844,45zł.

3. Możliwość odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

W przyznaniu dodatku mieszkaniowego nie działa automatyzm. Ustawodawca dopuszcza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dla ustalenia w sposób wiarygodny i obiektywny sytuacji majątkowej osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego można odmówić, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone że:

 • występuje dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe;

 • faktyczna liczba wspólnie, stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji dołączonej do wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Upoważniony pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

    Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie: dodatek energetyczny

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany dodatek mieszkaniowy.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2015r. wynosi:
 1. 11,36zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
 2. 15,77zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
 3. 18,93zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.