Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejWykaz aktów prawnych określających zadania realizowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z  2013 r. poz. 267 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej
( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz.U. z  2011 r.  Nr 231 poz. 1375)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2016 r. poz. 159)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
(Dz.U. z  2015 r. poz. 581 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)