Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji PublicznejTerminy wypłat świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne bądź zaliczka alimentacyjna.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wypłaca się nie później niż do 10 dnia miesiąca, za który przysługują.

Świadczenia finansowe z pomocy społecznej wypłacane są w terminach określonych w indywidualnych decyzjach przyznających świadczenie.