Informacje
Strona główna
Ogłoszenia
Organizacja
Spis ulic i sołectw
Akty prawne
Druki i formularze
Terminy wypłat
Rachunki bankowe

Zadania
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Rodzina500plus

Linki
olesno.pl

Biuletyn Informacji
         Publicznej
                             Ogłoszenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie:


Rodzina 500+

Przypominamy o ważnym zapisie ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dotyczącym terminów składania wniosków o przyznanie świadczenia
z Programu "Rodzina 500plus".

Burmistrz Olesna przypomina, że zgodnie z zapisem art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.
 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do tego świadczenia ustala się od 1 kwietnia.


Zatem jeśli wniosek zostanie złożony od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

W przypadku wniosków składanych
od 2 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze przysługiwało będzie WYŁĄCZNIE od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w siedzibie Ośrodka przy ulicy Jaronia 2 w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek od 730 do 1600
   (każdy wtorek kwietnia od 730 do 1900)

- środa od 730 do 1530

- czwartek od 730 do 1530

- piątek od 730 do 1500

  lub elektronicznie o dowolnej porze.

Poradnik, jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze dostępny jest tutaj.

Rodzic lub opiekun będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego za pomocą serwisu internetowego swojego banku.
Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do organu prowadzącego w gminie.
W dniu 15.03.2016 MRPiPS zawarł w tej sprawie porozumienie z następującymi bankami:


Alior Bank SA
Bank BPH SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Millennium SA
Bank Pekao SA
Bank Pocztowy SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Bank Zachodni WBK SA
FM Bank PBP SA (Smart Bank)
ING Bank Śląski SA
mBank SA
PKO Bank Polski SA
Raiffeisen Bank Polska SA
SGB-Bank SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Getin Noble Bank SA
Deutsche Bank SA
Credit Agricole Bank Polska SA


Opolski Urząd Wojewódzki udostępnił wszystkim zainteresowanym programem Rodzina 500+
portal informacyjny dostępny pod adresem http://www.500plusopolskie.pl/
Zachęcamy do zapoznania się publikowanymi tam informacjami.Od 29.02.2016 w zakładce "Druki i formularze" udostępniamy aktywne formularze wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wymaganych oświadczeń.
Pliki można pobrać, wypełnić, zapisać i wydrukować. Wydruki należy własnoręcznie podpisać.
Podpisane wnioski będzie można składać w OPS od 1 kwietnia 2016 r.Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  informatorem "Rodzina 500 plus - krok po kroku".W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z ustawą rodzice wychowujący dzieci, które nie ukończyły 18 lat, otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i następne dziecko, niezależnie od dochodu.
Świadczenie przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko w rodzinach, których dochód netto na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł miesięcznie.
Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają świadczenie na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 1200 zł miesięcznie. Nie będzie miało znaczenia, czy dziecko niepełnosprawne będzie pierwszym czy kolejnym dzieckiem w tej rodzinie. Za dziecko niepełnosprawne uznane zostanie dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (do ukończenia 16 roku życia) albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku).

Dochód będzie ustalany na podstawie zeznań podatkowych i oświadczeń za 2014 rok, z uwzględnieniem dochodów utraconych i dochodów uzyskanych w latach późniejszych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od pierwszego dnia obowiązywania ustawy, planowanego na 1 kwietnia 2016 r.

Ustawa przewiduje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
 • utworzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej platformy Emp@tia,
 • Platformy Usług Elektronicznych udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • systemów bankowości elektronicznej, które spełnią określone wymogi techniczne.

Osoby nie dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie posiadające profilu zaufanego ePUAP ani PUE ZUS, których bank nie udostępnia elektronicznego wniosku o świadczenie wychowawcze oraz osoby, które nie będą chciały składać wniosku w formie elektronicznej, zawsze będą mogły złożyć wniosek o to świadczenie w formie papierowego druku podpisanego odręcznie.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

     

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych.

Program ten realizowany jest przez organizacje pozarządowe, jednak z uwagi na fakt, iż na terenie naszej gminy nie ma organizacji, która zajęłaby się dystrybucją żywności, Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Burmistrza Olesna podjął się tego zadania i zaprasza do korzystania         z towarów, które będziemy dystrybuować.

Pomoc żywnościową w ramach PO PŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej,
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania       z pomocy społecznej.

Od 1 października 2015 r. 150% kryterium dochodowego wynosi 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane nieodpłatnym otrzymaniem artykułów żywnościowych w ramach Programu winny zgłosić się do tut. Ośrodka w celu uzyskania skierowania, potwierdzającego zakwalifikowanie do PO PŻ i odbioru paczek żywnościowych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie zawiadamia, iż wydawanie paczek żywnościowych dla osób objętych pomocą żywnościową (które otrzymały skierowanie z OPS ) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 r. odbędzie się w dniu:

 7.03.2016 r. (poniedziałek) w godzinach 1100  – 1400.

              
 Stypendia dla dzieci w stanie klinicznym

http://www.spes.org.pl/